Методична робота

пвмпу

Структура методичної роботи ДНЗ ПВМПУ

Вирішення проблем розвитку трудового потенціалу потребує комплексного підходу, системної співпраці органів влади, роботодавців та працівників. Сьогодення об’єктивно вимагає переведення навчального процесу на технологічний рівень, активізації пошуку перспективних інноваційних технологій, спрямованих на розвиток і саморозвиток особистості, що сприяє підвищенню якості навчання майбутнього робітника.

Сучасні наукові досягнення, широке запровадження інформаційних техно­логій, випереджуваль­ний та інноваційний розвиток професійно-технічної освіти ви­магають значного підвищення якості професійного виховання майбутніх кваліфікованих робіт­ників і, зокрема, будівельного та механізаторського про­філів.

У Концепції розвитку профе­сійно-технічної ос­віти в Україні зазначається, що процес професійного навчання і виховання повинен здійснювати­ся на основі особистісно зорієнтованої системи сучасної освіти і передбачати духовний розвиток особистості майбутнього фахівця, формування національної свідо­мості, патріотизму, почуття про­фесійної честі та гідності, вміння працювати у виробничому колек­тиві.

Тому в нашому навчальному закладі особлива увага звертається на методичне забезпечення інноваційних процесів, пріоритетними напрямками якого є оновлення змісту, створення системи науково-методичної роботи, вивчення, узагальнення і впровадження педагогічного досвіду як джерела інновацій. Особливе значення має ефективна діяльність методичних комісій, творчих груп, шкіл педагогічної майстерності, які стимулюють інноваційну діяльність педагогів. Найбільший вплив на ефективність та результативність навчально-виховного процесу мають інтерактивні методи, які є невід’ємним елементом усіх технологій. У ході інтерактивного навчання здійснюється взаємодія педагога та учня. Таке навчання допомагає встановлювати контакти між учнями, привчає працювати в командах, групах.

В училищі працює 7 методичних комісій, робота яких спрямована на реалізацію загальноучилищної проблеми та впровадження інноваційних технологій в навчальний процес. Це методичні комісії:

  • методична комісія викладачів спеціальних дисциплін, голова – Беберіна Л.М. ;
  • методична комісія майстрів в.н. будівельних та зварювальних професій, голова – Петрова Т.М.;
  • методична комісія механізаторських професій, голова – Микитченко О.В.
  • методична комісія викладачів природничо-математичного циклу, інформатики та інформаційних технологій, голова – Заєць В.М.;
  • методична комісія викладачів гуманітарних дисциплін, голова –– Дорогобід О.С.;
  • методична комісія з інклюзивної освіти, голова – Глушко Ю.Ю.;
  • методична комісія викладачів фізичного виховання та ДПЮ, класних керівників та вихователів, голова – Голуб Н.М.

Керівництво роботою методичних комісій здійснюють досвідчені викладачі та майстри виробничого навчання. Робота цих підрозділів спрямована на розвиток творчості та новаторства, впровадження інноваційних технологій у навчальний процес, застосування передових форм і методів проведення уроків.